Kodex

Kodex sportovního kempu

 1. Během kempu musí všichni účastníci následovat pokyny vedoucích, instruktorů, trenérů a zároveň respektovat pravidla sportovního zařízení.
 2. Účastníci nemohou opustit vyhrazený prostor pro konkrétní program bez svolení pracovníka. Toto pravidlo platí jak pro výlety, tak pro jiné přesuny.
 3. V případě onemocnění či zranění je nutné okamžitě informovat organizátora a zdravotníka.
 4. Pokud je účastník z programu omluven ze zdravotních důvodů, nemůže bez svolení organizátora opustit zařízení.
 5. Je povinností každého účastníka dbát na čistotu a řád ve všech prostorách kempu.
 6. V průběhu kempu je účastníkům striktně zakázáno kouřit, konzumovat alkohol nebo jiné toxické či návykové látky.
 7. Své cennosti a peníze mohou účastníci svěřit organizátorovi. Za ztráty mimo zařízení kempu organizátor neručí.
 8. Jakoukoliv ztrátu, nebo ujmu je nutno ihned nahlásit organizátorovi kempu.
 9. Účastníci jsou povinni dodržovat denní program a základní hygienická normy.
 10. Přestupky proti pravidlům kempu mohou vést k sankcím, včetně možného vyloučení z kempu bez nároku na vrácení peněz. 
 11. Rodiče nebo zákonní zástupci budou o všech důležitých věcech informováni.
 12. Organizátor může kodex kdykoliv upravit a je povinen zveřejnit aktualizovanou verzi na webu kempu.
 13. Očekáváme od všech účastníků, aby projevovali ducha fair play a vzájemně si prokazovali úctu. Těšíme se na kemp s Vámi se všemi!